Condiciones de las reservas

1. Aplikazio eremua, kontratuaren edukia, aplikatu beharreko zuzenbidea

Autokarabana Bonitaren (aurrerantzean, “errentatzailea”) merkataritza-baldintza orokor hauek baino ez dira baliozkoak. Ez dira onartuko errentariaren baldintzak, errentatzailearen merkataritzako baldintza orokorren kontrakoak edo bestelakoak badira. Azken horiek ere baliozkoak izango dira errentatzaileak autokarabana errentariari erreserbarik gabe alokatzen dionean, nahiz eta errentariaren baldintzak desberdinak izan.
Errentariarekin formalizatutako kontratuaren xedea autokarabana alokairuan ematea da. Errentariak ez ditu ordainduko bidaiaren prestazioak, ez eta, batez ere, azken horiek guztiak ere. 

Ibilgailuaren bilketa egunean irteera-orria sinatzeak behean deskribatzen diren alokairu-baldintzak onartzea ekarriko du.

2. Gutxieneko adina

Errentariak eta gidari bakoitzak 28 urte izan behar ditu gutxienez. Eta bost urte baino gehiago dituen B mailako gidabaimena edo dagokion baimen nazionala izatea. EBko bizilaguna ez bazara, nazioarteko gidatzeko baimena eduki behar duzu. Autokarabana entregatzeko guztiz beharrezkoa da errentariak eta/edo gidariek gidabaimena eta indarrean dagoen pasaportea/nortasun agiria aurkeztea. Dokumentu horiek ez aurkezteagatik entrega atzeratzen bada, atzerapen hori errentariak bere gain hartu beharko du. Aipatutako dokumentazioa entregatzeko hitzartutako orduan edo arrazoizko epe batean ezin bada aurkeztu, errentatzaileari baimena emango zaio kontratua bertan behera uzteko. Ezarritako baliogabetze baldintzak aplikatuko dira. Alokairu-enpresak edo agintari ofizialek nazioarteko gidabaimena aurkeztea eska dezakete (EBko bezeroak ez diren egoiliarren kasuan).


Erreserban izena eman duten gidari gehigarriek bakarrik gidatu dezakete ibilgailua.

3. Prezioak

Alokairu-prezioak kontratua formalizatzeko unean indarrean dagoen errentariaren prezio-zerrendatik ateratzen dira. Urteko sasoi jakin batzuetan ezarritako gutxieneko alokairu-aldia ere kontratua sinatzen den unean indarrean dagoen errentariaren prezio-zerrendatik ateratzen da. Erreserbatutako alokairu egunen arabera, dagokion denboraldirako zerrendan agertzen diren prezioak izango dira baliozkoak. Gutxieneko alokairua hiru egunekoa da.

Dagozkion alokairu-prezioek honako hauek barne hartzen dituzte: BEZa, kilometraje mugagabea zazpi egun baino gehiagoko alokairuetarako, 800 eurotik gorako aseguru integrala.
7 egun baino gutxiagoko alokairuek kilometrajea 300 km/eguneko muga dute. Gehiegizko kilometrajea 0,25 €/km fakturatuko da.

Alokairu-aldia errentariak autokarabana alokairu-zentroan jasotzen duenetik hasi eta alokairu-zentroko langileek ibilgailua jasotzen dutenean amaitzen da.

Idatziz hitzartutako denbora igaro ondoren autokarabana itzultzen bada, errentatzaileak 25 €-ko zenbatekoa kobratuko du atzerapen-ordu bakoitzeko (hala ere, atzerapen egun bakoitzeko gehienezko prezioa egun oso bati dagokiona izango da). Errentariak bere gain hartuko ditu beste errentariak edo beste pertsona batek errentariaren aurka bere eskubideak aldarrikatzen dituenetik eratorritako gastuak, ibilgailua entregatzeko atzerapena dela-eta, errentariari egotz dakizkioke.

Kontratatutako alokairu-aldia igaro baino lehen ibilgailua itzultzen bada, kontratuan hitzartutako alokairu-prezio osoa ere ordaindu beharko da.

4. Erreserbak

Erreserbak lotesleak izango dira errentatzaileak berretsi ondoren.

Errentatzaileak eskubidea du bezeroak erreserbatutako ibilgailua gama bereko edo antzeko batera pasatzeko.
Erreserba berresteko, alokairuaren guztizko zenbatekoaren %30eko fidantza ordaindu behar da. Ordainketa jaso ondoren, maizterrak erreserbaren berrespena jasoko du. Une honetatik aurrera erreserba loteslea izango da bi aldeentzat. Errentariak eskaintzan ezarritako epea betetzen ez badu, erreserba errentatzaileari loteslea izateari utziko zaio.

Bezeroak erreserba loteslea amaitzen badu, azken honek lehen baieztatutako erreserbatik kalkulatutako baliogabetze-kuota hauek ordaindu beharko ditu:

Alokairua hasi baino 60 eta 30 egun artean, erreserbaren zenbatekoaren % 50.
Alokairua hasi baino 30 eta 15 egun artean, erreserbaren zenbatekoaren % 80.
15 egun baino gutxiago edo ibilgailua jaso ezean, erreserbaren zenbatekoaren % 100.

5. Ordainketa, gordailua eta frankizia baldintzak

Adierazitako datetan oinarrituta aurreikusitako alokairu-prezioaren % 30 errentatzaileak maizterri emango dion kontuan sartu beharko da, erreserba eraginkorra izan dadin.

Ibilgailua jaso baino 15 egun lehenago, errentariak ordainduko du gainerako zenbatekoa.

Ibilgailua jasotzen den egunean, bi ordainketa egingo dira kreditu txartelarekin:
700 euro Gordailu gisa eta kontratu honetako betebeharrak zintzo betetzearen berme gisa. (MasterCard edo Visa).
800 euro kontzeptuan ibilgailuaren arrisku guztietarako aseguruaren frankizia da.

* GORDAILUA: Gordailuaren zenbatekoa ibilgailuaren barruan kalteak gertatuz gero edo kontratuaren betebeharrak urratuz gero erabiliko da.
* GEHIAGO: Gehiegizko zenbatekoa ibilgailuaren kanpoaldean istripua edo kaltea gertatuz gero erabiliko da.

Itzuli ondoren, ibilgailua aztertuko da gehienez 72 orduko epean. Erabilera okerraren ondoriozko kalteak gertatuz gero, bezeroak ordaindu behar duen zenbatekoa zehaztuko da. Zenbateko hori gordailutik kenduko da, errentariak aldea ordaintzea onartuz, baldin eta kalteen kostuak gordailuen balioa gainditzen badu. Ezinezkoa bada kaltea berehala baloratu, errentariak 40 eguneko epea izango du likidazioa egin eta, hala badagokio, fidantza itzultzeko edo horren eta kaltearen kostuaren arteko aldea erreklamatzeko.

Errentariak berariaz onartzen du errentatzaileari ordaintzea:
Ibilgailua itzultzeko unean, hiru eguneko alokairuen kilometrajearen zenbatekoa, indarrean dagoen tarifaren arabera kalkulatuta, eta/edo Alokairuaren Baldintza Orokor hauek aplikatzetik eratorritako gastu gehigarriak.
Ibilgailuaren, errentariaren edo errentariaren aurka zuzentzen diren trafiko-arau-hausteetatik edo beste edozein motatako edozein motatako isun, gastu judizial eta judizialen zenbatekoa, alokairu-kontratu honen indarralditik eratorritakoa, izan ezik errentariaren errua.
Errentariaren erruagatik ibilgailua atxiki edo bahituko balitz, bere gain hartuko ditu gastu guztiak, errentamendu-sozietateak ibilgailua inmobilizatuta dagoen denboran galdutako irabaziak barne.
Errentariak kontratu honen arabera errentariak zor dituen zenbatekoak erreklamatzeko (abokatuen eta prokuradoreen ordainsariak barne) egindako gastuak.
Ibilgailuak arrisku guztietarako asegurua du soberakinarekin (ez ditu barne hartzen errentariaren eta lagunen efektu pertsonalak). Istripu edo lapurreta gertatuz gero, errentariak erreklamazio bakoitzeko 800 euroko zenbatekoaren ardura izango du.
Errentariak ordainketak egiterakoan berandu badaude, berandutze-interesak aplikatuko dira indarrean dagoen legezko xedapenen arabera.

6. Ibilgailuaren entrega eta itzulera

Ibilgailuaren entrega eta itzulera astelehenetik igandera egin daiteke.
Oro har, ibilgailuen entregak goizeko 9:30etik aurrera egingo dira; Itzulketak 20:00ak baino lehen egin behar dira.
Itzultzean baimenik gabeko atzerapenak kontratuan aplikatutako zenbatekoaren hirukoitza eguneko tarifa batekin zigortuko dira. Hitzartutako egunean itzultzea eragozten duen ezinbesteko arrazoi justifikatu oro, berehala jakinarazi beharko zaio errentatzaileari, hark onar dezan; Bestela, baimenik gabeko atzerapentzat hartuko da.
Errentariak errentamendua luzatu nahi badu, kontratua amaitu baino hiru egun lehenago gutxienez eskatu beharko dio errentatzaileari. Luzapenaren behin-behineko berrespena errentatzaileak gaur egun duen erabilgarritasunaren menpe egongo da, beraz, azken honek ez du bere gain hartzen aldez aurretiko konpromisorik.
Alokairu-datak aldatzeko errentatzaileak aldez aurretik baimendu beharko du. Baldintza hau ez betetzeak ibilgailuaren ardura hartzeko edo epaitegietan eskatzeko ahalmena ematen dio errentatzaileari. Errentatzaileak ibilgailua itzultzeko eskubidea izango du, kontratu honen indarraldia den edozein unetan, baldin eta erabilerak bertan ezarritakoa urratzen badu.

7. Garbiketa eta zaintza

Ibilgailua alokairuaren hasieran entregatutako baldintza garbi berdinetan itzuli behar da eta ur grisak eta komuneko deposituak hutsik dituela. Bestela, tarifa hauek aplikatuko dira:

Barne garbiketa 100 euro
Komuneko depositua hustea 80 euro
Ur grisak hustea 80 euro

Gasolioaren depositua beteta entregatzen da, eta modu berean itzuli beharko da, bestela betetzeko behar diren litroak eta 50 euroko zigorra kobratuko da.

Edateko uraren depositua gasolio edo beste erregai batekin, edo gasolioaren depositua urez edo beste erregai batekin betetzeak esan nahi du errentariak bere gain hartuko duela konponketaren kostu osoa.

DEBEKATUTA dago erretzea ibilgailuaren barruan. Arau hau ez betetzea 100 eurorekin zigortuko da.

Ibilgailuaren dokumentazioa galtzeak (ITV eta zirkulazio baimena) 250 euroko zigorra ekarriko du.

8. Erabilera debekatuak, mantentze- eta babes-betebeharrak

Errentariak aitortzen du ibilgailua egoera mekaniko ezin hobean jasotzen duela, behar den dokumentazioarekin eta tresna, pneumatiko eta osagarri egokiak dituela, eta egoera onean mantentzeko konpromisoa hartzen du. Era berean, indarrean dagoen Trafiko Kodean deskribatutako betebeharrak eta mugak une oro errespetatzeko konpromisoa hartzen du, eta konpromisoa hartzen du:
Ez utzi beste pertsonei gidatzen berari edo berariaz baimenduta daudenei.
Ez eraman ibilgailuaren dokumentazioan zehaztutakoak baino bidaiari gehiago.
Ez alokatu edo garraiatu pertsona merkataritza helburuetarako eta kontratuan jasota ez dagoen beste edozein erabileratarako
Ez garraiatu inolako salgai, droga, produktu toxiko edo sukoirik.
Ez esleitu bere erabilera hirugarrenei doan edo irabazi asmorik gabe eta ez gaizkileei lagundu
Ez egin deliturik, nahiz eta lekuan indarrean dagoen legediaren arabera soilik zigortu
Ez gidatu ibilgailua alkoholak, drogek, nekeak edo gaixotasunek eragindako baldintza fisiko kaskarretan
Ez ibili errepide saretik kanpo edo lur desegokietan, ez eta ibilgailuarekin parte hartu hura kaltetu dezaketen kirol, erresistentzia, lasterketa edo bestelako ekitaldietan.
Ez erabili beste ibilgailu edo atoiak bultzatzeko edo eramateko
Ez zigilatu edo manipulatu kilometro-kontagailua, berehala jakinarazi behar dio errentatzaileari bere akatsen berri
Ez ibili ondorengo herrialdeetatik kanpo, errentariaren berariazko baimenik gabe:
Alemania, Andorra, Austria, Belgika, Kroazia, Txekiar Errepublika, Zipre, Danimarka, Estonia, Eslovakiako Errepublika, Eslovenia, Espainia, Finlandia, Frantzia, Britainia Handia, Grezia, Holanda, Hungaria, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxenburgo , Malta, Norvegia, Polonia, Portugal, Suedia eta Suitza.

Berariaz debekatuta dago gerran edo gatazka armatuan dagoen edozein herrialdetara bidaiatzea.
Erabiltzen ez denean ibilgailua behar bezala aparkatu eta zaindu eta babestu izozteak, kazkabarrak edo kalte handiak eragin ditzakeen beste edozein fenomeno atmosferikoren ondorioz.
Errentariak berariaz debekatuta dauka ibilgailuaren ezaugarri teknikoak, giltzak, sarrailak, ekipoak, tresnak eta/edo ibilgailuaren osagarriak aldatzea, bai eta kanpoko edo/eta barruko itxuran aldaketarik egitea ere, idatziz berariaz baimendu ezean. errentariaren eskutik. Artikulu hau hausten bada, errentariak bere gain hartuko ditu ibilgailua bere jatorrizko egoerara birmoldatzeko gastu guztiak, eta ibilgailua inmobilizazioagatiko kalte-ordaina ere ordaindu beharko du, guztiz konpondu arte.
Ibilgailua behar bezala zaindu eta tratatu behar da, baita behar bezala itxita ere. Arau teknikoak hartu behar dira kontuan, bai eta erabileraren xedapen determinatzaileak ere. Ibilgailuaren egoera egiaztatu behar da, batez ere ur eta olio maila, baita pneumatikoen presioa ere. Errentariak onartzen du aldian-aldian alokatzeko autokarabana segurtasunez gidatzeko egoera ezin hobean dagoen egiaztatzea.
Debekatuta dago ibilgailu guztietan erretzea. Garbiketa-gastuak, edozein ez-betetzeetatik eratorritakoak, errentariaren kontura izango dira. Era berean, azken honek aireztapenetik edo tabako usaina kentzearen ondoriozko gastuak bere gain hartu beharko ditu, arrazoi hori dela-eta ibilgailua denbora batez alokatzeko ezintasunak sortutako galerak barne.
Aurreko paragrafoetan ezarritakoa urratu dela egiaztatzen bada, errentatzaileak berehala amaitu ahal izango du alokairu-kontratua.

9. Istripua gertatuz gero jarraitu beharreko jokabidea

Ehiza abereek istripu, lapurreta, sute edo kalteren bat gertatuz gero, errentariak berehala jakinarazi beharko die Poliziari eta errentatzaileari, Autocaravana Bonitaren (653012099) telefono zenbakira deituz, istripuaren biharamunean, beranduenez. Ez dira kontrako erreklamazioak onartuko.
Gertaeraren erantzukizuna ez da inoiz aitortuko edo aurreiritzirik emango, "Istripuen Lagunarteko Adierazpena" izan ezik. Errentariak kontrako alderdiarengandik eta lekukoengandik lortu beharko du informazio guztia, eta istripuaren xehetasunekin batera, adierazitako epean errentatzaileari bidaliko zaizkio. Berehala jakinarazi istripua agintariei, beste aldearen errua bada. Istripu-akta behar bezala bete eta sinatu beharko da ibilgailua errentatzaileari itzultzen zaionean. Agiriak parte hartu behar du parte hartu duten pertsonen izena eta helbidea, haien gidabaimenaren datuak, kontrako datuak Aseguru-Etxearen izenarekin eta poliza-zenbakiarekin, edozein lekukoren datuak, baita kaltetutako ibilgailuen matrikulak ere. .
Ibilgailua lapurreta edo lapurreta gertatuz gero, agintaritza eskudunari jakinaraziko zaio berehala, horren berri emanez eta errentatzaileari kexaren kopia bidaliz, ibilgailuaren giltzekin batera, gehienez 24 orduko epean; Bestela, kontratatutako aseguruak eta estaldurak ondoriorik gabe geratuko dira.
Inpugnatu gabeko kalte-kasuetan ere, haren larritasuna edozein dela ere, errentariak idatzizko txosten osoa egin beharko du errentariarentzako krokis batekin batera. Errentariak txostena egiten ez badu –arrazoia edozein dela ere, eta horrela aseguru-etxeak kalteak ordaintzea eragozten badu–, errentariak dagokion zenbatekoa osorik ordaintzera behartuta egongo da.
Ez utzi ibilgailua babesteko eta babesteko neurri egokiak hartu gabe. Beharrezkoa izanez gero, jarri harremanetan Aseguratzaileekin kontratatutako Bideko Laguntza Enpresarekin
Errentariak neurri hauetakoren bat betetzen ez badu, hala badagokio, errentariak errentatzaileari erreklamatu diezazkioke azken honen arduragabekeriak eragindako kalteak eta galerak, ibilgailua immobilizatzen den denboran errentariaren irabaziak galtzea barne. . .

10. Autokarabanen akatsak

Salbuetsita geratzen dira errentariaren kalte-ordaina jasotzeko eskubideak errentatzaileari egotz ez zaizkion akatsengatik.
Ibilgailua itzultzean, errentariak idatziz adierazi beharko dio errentatzaileari autokarabana edo bere ekipamenduan atzeman dituen akatsak alokairu-aldia hasi ondoren. Kalteengatiko kalte-ordaina jasotzeko eskubideak kanpoan geratzen dira geroago adierazitako akatsen kasuan, salbu eta erreklamazio hori agerikoa ez den kalteak eraginda.

11. Konponketak, ordezko ibilgailua

Ibilgailuaren ohiko higadura mekanikoa errentatzaileak bere gain hartzen du. Ibilbidearen iraupenak edo errepideen egoerak komenigarri egiten duenean, beharrezko mantentze-eragiketak ibilgailu-markako zerbitzu ofizial batean egingo dira.
Ibilgailua ahalik eta azkarren gelditu ibilgailuaren funtzionamenduan anomalia bat adierazten duen abisu-argia pizten denean, eta errentatzailearekin edo errentatzaileak hitzartutako Laguntza-Enpresarekin harremanetan jarri behar duzu eta errentatzailearekin bakarrik, eta esklusiboki funtzionario batengana joan beharko duzu. markaren zerbitzua, errentatzaileak berariaz baimendu ezean.
Errentariak ibilgailuaren funtzionamenduan eta zirkulazioan segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren konponketak agindu ahal izango ditu alokairuan zehar, eta 150 eurotik gorakoak ez direnak.Horretarako, errentariaren oniritzia izatea baino ez da beharrezkoa izango. Azken honek bere gain hartuko ditu konponketaren kostuak, jatorrizko ordainagiriak eta aldatutako piezak entregatzen badira, baldin eta errentariak ez badu atalaren araberako kalteen erantzule. Pneumatikoei eragiten dieten kalteak arau honetatik kanpo geratzen dira.
Errentatzaileari egotz dakizkiokeen kalteak direla-eta ezaugarri hauen konponketa beharrezkoa bada eta errentariak ez badu berau konpontzeaz arduratzen, honek berehala jakinarazi beharko dio errentatzaileari kasuan kasuko kaltea eta arrazoizko epe bat eman beharko dio konpontzeko. . Errentatzailea ez da herrialde bakoitzeko baldintza zehatzen (adibidez, azpiegitura) ardura izango, eta horrek konponketa egiteko atzerapena dakar.
Bidaiarien konpartimentuko elementuen bat matxura gertatuz gero, errentariak berehala jakinarazi beharko dio errentatzaileari, zeinarengandik jasoko dituen hura konpontzeko argibide egokiak.
Errentariaren errurik ez bada, autokarabana kalte larriak jasaten baditu edo ibilgailua denbora luzez erabili ezin dela edo zirkulaziotik kendu behar dela aurreikusten bada, errentatzaileak, errentariaren eskura jartzeko prest badago. arrazoizko epe batean, ordezko ibilgailu bat eserleku-kopuruaren baliokidea edo handiagoa, kontratua suntsitzea kanpoan geratuko litzateke.
Errentariak errudun, autokarabanak kalte larriak jasan dituenean edo ibilgailua denbora luzez ezin dela erabili edo zirkulaziotik kendu behar dela aurreikusten bada, errentatzaileak uko egin ahal izango dio ordezko ibilgailu bat eskaintzeari. Kasu honetan, errentariak kontratua suntsitzea kanpoan geratzen da. Errentatzailea eskura badago ordezko ibilgailu bat errentariaren eskura jartzeko, hortik eratorritako gastuak kobra ditzake errentatzaileari.

12. Maizterren erantzukizuna, arrisku guztietarako asegurua

Arrisku guztiko aseguruaren printzipioen arabera, kalte integrala gertatuz gero, errentariak salbuetsiko du errentatzailea kalte materialengatiko erantzukizunetik, 800 euroko soberakinarekin, eta errentariak bere gain hartu beharko du.
Errentatzailea, inola ere, ez da salbuetsiko bere erantzukizunetatik, zibil, administratibo, penal edo istripu edo jokabide maltzur baten ondorio diren edonolako erantzukizunetatik.
Erantzukizunaren salbuespena ez da ondoriorik izango errentariak aurreko ataletako puntu guztietan adierazitako arauren bat baztertzen badu.
Erantzukizunetik salbuespena ez da aurrera aterako errentariak kalteak nahita edo arduragabekeriaz eragin dituenean.
Era berean, errentariak nahita jokabidearen kasuan erantzun beharko du kasu hauetan:
Errentariak arauak eta indarrean dagoen trafiko kodea errespetatzen ez baditu, gidatzen duen herrialdea.
Kalteak drogen edo alkoholaren eraginpean gidatze arduragabearen ondoriozkoak badira
Errentariak edo gidariak, errentariak ibilgailua utzi dionean, ihes egiten badu istripu bat gertatuz gero.
Errentariak, ezarritako betebeharraren aurka, ez badio Poliziari istripua gertatuz gero abisatzen, arau-hauste horrek kaltearen arrazoiak edo azken horien norainokoak egiaztatzean eraginik izan ez duen kasuan izan ezik.
Errentariak beste betebehar batzuk hausten baditu, hauste horrek kaltearen arrazoiak edo azken horien irismena egiaztatzean eraginik izan ez duen kasuan izan ezik.
Kaltea debekatutako erabileragatik bada.
Kalte-galerak ezarritako betebeharra hausteagatik badira.
Kaltea baimenik gabeko gidari batek eragin badu, errentariak ibilgailua utzi badio
Kalteak ibilgailuaren dimentsioak (altuera, zabalera, luzera) kontuan ez hartzeagatik sortu badira.
Kaltea karga osagarriari buruzko xedapenak ez betetzeagatik bada
Errentariak hartuko ditu bere gain ibilgailuaren erabilerarekin lotutako gastu, tasa, isun eta zehapen guztiak, errentatzaileari eskatzen zaizkionak, azken horri egotz dakizkiokeen kausengatik izan ezik.
Maizter gehiago badira, zordun solidario gisa erantzungo dute.

Ibilgailuaren barruan lapurreta gertatuz gero, aseguru integralak ez du lapurtutako objektu pertsonalen erantzule izango.

Ibilgailuen asegurua integrala EZ DA BIDAIA-ASEGURUA eta, beraz, ez ditu estaltzen bidaiaren aurretik edo zehar egindako ezeztapenak. Ezustekoei aurrea hartu eta aseguru hauek zer estaldura eskaintzen duten jakin nahi baduzu, gaiari buruzko informazio praktiko eta oso interesgarria duen esteka bat uzten dizugu: www.acierto.com/seguros-viaje


 

Icono de Validado por la comunidad

13. Errentariaren erantzukizuna, preskripzioa

Errentatzaileak ibilgailua egoera ezin hobean entregatzen du, bere funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren egiaztapen eta mantentze-lan guztiak eginda. Ez du erantzukizunik izango haien ohiko narriaduragatiko matxura edo akats mekanikoen erantzule, ezta hutsegite edo matxura horien ondorioz zuzenean edo zeharka sortutako gastu, atzerapen edo kalteen erantzule ere.
Ezinbesteko arrazoiengatik, kasualitatezko arrazoiengatik edo errentariaren esku ez dauden arrazoiengatik ibilgailua ezin bada adostutako egunean entregatu, horrek ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik emango, errentariak errentatzaileari zenbatekoa itzultzeko izan ezik. erreserba gisa ordainduta.
Errentariak ez du bere gain hartzen errentariarenganako inolako erantzukizunik, errentariaren autoagatik, hau da, doako aparkaleku gisa, errentariaren lokaletan autokarabana alokatzeko aldian.
Errentatzaileak mugarik gabe erantzungo du asmo eta zabarkeria larrien kasuan. Axolagabekeria arinaren kasuan, errentatzaileak modu mugatuan erantzungo die kontratuan ezarritako aurreikusten diren kalteei, kontratuaren xedea lortzeko betebehar berezia betetzen duen betebehar bat hausten den neurrian (betebehar kardinala). . Erantzukizun neurri hori kontratua formalizatzerakoan zerbitzuak emateko oztopoak sortzen diren kasuetan ere balioko du.
Alokairu-epea hasten den unean alokairu-zentroan agertzen diren Merkataritza Baldintza Orokorrak baliozkoak izango dira.

14. Jurisdikzioa

Autokarabanen alokairuaren kontratutik eratorritako edo harekin lotutako gatazkak izanez gero, adosten da eskumena dagokion alokairu zentroarena dela.